Anmälningsärenden

CALL FOR PAPERS:

Tvärminne goes Lammi 2019

 

Etikens mångfald inom religionsforskning

14–15.11, Lammi biologiska station

Vetenskapen och dess olika discipliner omfattar många etiska frågor, och religionsvetenskapen är inte ett undantag. I år är Etikens mångfald inom religionsforskning temat för Religionsvetenskapliga sällskapets traditionella seminarium för doktorander. Doktorander önskas bidra med korta texter kring temat. Möjliga frågeställningar kan behandla följande teman, men är inte begränsade till dessa:

  • Etik och metodologi. Vilka etiska frågor är aktuella inom de vanligaste metodologierna inom religionsvetenskapen? Vilka etiska frågor är relevanta i din forskning?
  • Etik och data i en digital värld. Vilka etiska problem är centrala när man forskar i sociala medier och andra digitala källor och när man använder data? Vad betyder öppen data inom religionsvetenskapen?
  • Forskargemenskapen. Vilka rättigheter och skyldigheter har forskare, doktorander och handledare? Förhållandet mellan forskargemenskapen och samhället? Frågor om författarskap och upphov i vetenskapliga publikationer: Hurdana problem förknippas med författarskap och medverkan, eller i dynamiken mellan flera skribenter?
  • Allmänna frågor relaterade till forskningsetik. Temat kan innehålla diskussion om rekommendationer för etisk forskningspraxis eller etikens betydelser.
  • Etik och teori. Vilka olika teoretiska närmandesätt kan man ha till etik? Hur kan man forska i olika etiska och moraliska uppfattningar som innefattas i det mänskliga livets etiska dimensioner?

Doktorander kan också delta i seminariet med forskningsplan (valfritt tema). Deltagarnas texter diskuteras i små arbetsgrupper som dras av experter. Till årets inbjudna huvudtalare hör Iina Kohonen (Forskningsetiska Delegationen),Tiina Mahlamäki (Åbo universitet) och Simo Kyllönen (Helsinfors universitet). Seminariet är trespråkigt: på finska, svenska och engelska. Deltagaravgiften är 30 € där det ingår inkvartering, uppehälle och bastu. Deltagarna står själva för resekostnaderna och gemensam skjuts rekommenderas. Organisationskommittén hjälper till med att koordinera gemensam skjuts från Helsingfors och Åbo. Lammi biologiska station (Helsingfors universitet) är beläget mellan Lahtis och Tavastehus (Pääjärventie 320, 16900 Lammi).

Deltagarna ombeds skicka sina kontaktuppgifter, rubrik och abstrakt (5­–10 rader) senast 15.9.2019till kati.rissanen(at)utu.fi. Därtill bör man betala deltagaravgiften till Religionsvetenskapliga sällskapets konto (Ålandsbanken FI31 6601 0001 1690 28). Skriv ”Lammi 2019” och ditt namn i meddelandefältet. Arbetsgruppernas exakta teman, ledare och deltagare meddelas 27.9.2019. Den slutgiltiga texten (2–3 sidor) skickas i PDF-format till samma e-postadress senast 27.10.2019.

Vänliga hälsningar,

Organisationskommittén

Katriina Hulkkonen, Tommi Laitinen, Saana Talja & Kati Rissanen