Sällskapet

Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland rf

Religionsvetenskapliga sällskapet är en sammanhållande organisation för studiet av religion i Finland. Sällskapets uppgift är att stöda forskning i religion, fungera som organ för akademiska intressen på området och att upprätthålla internationella kontakter med olika organisationer. Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland grundades 1963. Professor Martti Haavio var den förste ordföranden. Efter honom har ordförandena varit professor Lauri Honko, professor Juha Pentikäinen, överbibliotekarien, doc. Tore Ahlbäck, professor Nils G. Holm samt för närvarande professor Veikko Anttonen.

Sällskapet genomför sina mål genom att organisera föredrag och möten som är öppna för alla medlemmar och övriga intresserade, genom att publicera den religionsvetenskapliga tidskiften Temenos som följer referee-praxisen och genom att representera den finländska forskningen i internationella sammanhang. Sällskapet är medlem i de internationella organisationerna EASR (European Association for the Study of Religion) och IAHR (International Association for the History of Religions).

Sällskapet arrangerar årligen bl.a. Tvärminneseminariet på hösten och Religionsvetenskapens dag som ordnas på våren. Höstens seminarium vid Helsingfors universitets forskningsstation i Tvärminne behandlar olika teman. Religionsvetenskapens dag samlar religionsvetare, studeranden och andra som är intresserade av religionsvetenskap för att diskutera aktuella frågeställningar om religion. I samband med Religionsvetenskapens dag hålls Sällskapets årsmöte, dessutom utdelas ett pris för årets bästa avhandling pro gradu.