Sällskapets historik

Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland grundades i november 1963. Det ansågs föreligga ett behov av ett sällskap, eftersom intresset för vetenskaplig religionsforskning hade ökat snabbt, detta vid sidan av den rent teologiska forskningen. Religionsvetenskaplig forskning har bedrivits inom olika vetenskapsgrenar bl.a. inom folkloristik, etnologi och sociologi. Vid samma tid hade den finländska religionsvetenskapen som en växande disciplin fått en självständig ställning vid universiteten och en stor grupp forskare på området hade anslutit sig till internationella organisationer. Forskarna hade emellertid inte någon nationell organisation där forskningar av detta slag skulle ha ventilerats. Grundandet av sällskapet skedde just med avsikt att skapa ett forum för sådan forskning och på detta sätt befrämja religionsvetenskaplig forskning. Dessutom ansåg man att sällskapet skulle kunna företräda Finland i internationella religionsvetenskapliga sammanhang, särskilt vid International Association for the History of Religion (IAHR). Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland blev också medlem av IAHR år 1965.

Sällskapets första ordförande blev professor Martti Haavio. Medlemsantalet vid grundandet var 16 men steg snabbt och år 1964 hade sällskapet 47 medlemmar. Tio år efter grundandet var medlemsantalet uppe i 110. Efter Martti Haavio fungerade professor Lauri Honko som ordförande, för att efterträdas av professor Juha Pentikäinen, docent sedermera överbibliotekarie Tore Ahlbäck, professor Nils G. Holm, professor Veikko Anttonen, professor Tuula Sakaranaho, professor Peter Nynäs och docent Tiina Mahlamäki.

Sällskapets tidskrift Temenos grundades år 1965. Initiativet till tidskriften togs av Lauri Honko. Han blev också tidskriftens första huvudredaktör. Temenos är den enda nordiska tidskriften inom området som publiceras på internationella språk, engelska. I tidskriftens redaktion ingår forskare från flera nordiska länder. Ekonomiskt stöd får tidskriften av Nordiska Publikationsnämnden för Humanistiska Tidskrifter (NOP-H).

År 1987 togs ett initiativ från sällskapets sida om närmare samarbete med motsvarande nordiska organisationer. Det resulterade i ett samarbetsorgan kallat Nordiska Samarbetskommittén för Religionshistorisk Forskning (NORREL).

Religionsvetenskapliga Sällskapets verksamhet har varit aktiv under hela dess verksamhetsperiod. Sällskapet har tre gånger anordnat IAHR-kongresser i Finland. År 1973 hölls en stor konferens i Åbo med temat Methodology of the Science of Religion. Ledare för konferensen var Lauri Honko och docent sedermera professor Aili Nenola. Den hade 78 deltagare från femton olika länder. Den andra konferensen hölls i Helsingfors år 1990. Temat den gången var Northern Religion and Shamanism. Ansvariga för konferensen den gången var Juha Pentikäinen och Veikko Anttonen. Den tredje kongressen hölls i Åbo år 1997 och genomfördes i samarbete med Donnerska institutet, som huvudsakligen stod för arrangemangen. Kongressen hade som tema Methodology in the Study of Religions, ett tema som anknöt till motsvarande är 1973. Huvudansvariga var Tore Ahlbäck, Tuija Hovi och Anne Puuronen.

År 2001 anslöt sig sällskapet till European Association for the Study of Religion (EASR). Dess viceordförande är docent Helena Helve, som är styrelsemedlem i det finländska sällskapet. År 2005 höll EASR konferensen i Finland med Religionsvetenskapliga sällskapet och Donnerska Institutet som värd. Temat var Exercising Power: The Role of Religions in Concord and Conflict.

År 2003 hade det alltså förlupit 40 år sedan sällskapet grundades. Sällskapets jubileumsseminarium hölls i Åbo, Linnasmäki konferenscentrum, i slutet av oktober. Temat var Theory and Method in the Study of Folk Religion. Vid det tillfället gavs också en översikt av sällskapets verksamhet de fyrtio åren samt av religionsvetenskapens ställning i Finland och i Norden.

Sällskapet var värd för EASR-konferensen för andra gången 2016. Temat för konferensen var Relocating Religion. Konferensen hölls i Helsingfors i samarbete med Religionsvetenskap vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi samt Donnerska Institutet.

Föreningen har också hjälpt till att organisera Forskningsdagarna i teologi och religion år 2020 och 2022, 2022 som huvudarrangör. Konferensen är ett samarbete mellan finska vetenskapssällskap inom teologi och religionsvetenskap.