Sällskapets historik

Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland grundades i november 1963. Det ansågs föreligga ett behov av ett sällskap, eftersom intresset för vetenskaplig religionsforskning hade ökat snabbt, detta vid sidan av den rent teologiska forskningen. Religionsvetenskaplig forskning har bedrivits inom olika vetenskapsgrenar bl.a. inom folkloristik, etnologi och sociologi. Vid samma tid hade den finländska religionsvetenskapen som en växande disciplin fått en självständig ställning vid universiteten och en stor grupp forskare på området hade anslutit sig till internationella organisationer. Forskarna hade emellertid inte någon nationell organisation där forskningar av detta slag skulle ha ventilerats. Grundandet av sällskapet skedde just med avsikt att skapa ett forum för sådan forskning och på detta sätt befrämja religionsvetenskaplig forskning. Dessutom ansåg man att sällskapet skulle kunna företräda Finland i internationella religionsvetenskapliga sammanhang, särskilt vid International Association for the History of Religion (IAHR). Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland blev också medlem av IAHR år 1965.

Sällskapets första ordförande blev professor Martti Haavio. Medlemsantalet vid grundandet var 16 men steg snabbt och år 1964 hade sällskapet 47 medlemmar. Tio år efter grundandet var medlemsantalet uppe i 110. Efter Martti Haavio fungerade professor Lauri Honko som ordförande, för att efterträdas av professor Juha Pentikäinen, docent sedermera överbibliotekarie Tore Ahlbäck och professor Nils G. Holm.

Sällskapets tidskrift Temenos grundades år 1965. Initiativet till tidskriften togs av Lauri Honko. Han blev också tidskriftens första huvudredaktör. Temenos är den enda nordiska tidskriften inom området som publiceras på internationella språk, engelska. I tidskriftens redaktion ingår forskare från flera nordiska länder. Ekonomiskt stöd får tidskriften av Nordiska Publikationsnämnden för Humanistiska Tidskrifter (NOP-H). Under en lång följd av år var Tore Ahlbäck huvudredaktör. Från år 2003 var professorerna Nils G. Holm och Veikko Anttonen tillsammans huvudredaktörer och från år 2006 fortsätter Veikko Anttonen som huvudredaktör.

År 1987 togs ett initiativ från sällskapets sida om närmare samarbete med motsvarande nordiska organisationer. Det resulterade i ett samarbetsorgan kallat Nordiska Samarbetskommittén för Religionshistorisk Forskning (NORREL).

Religionsvetenskapliga Sällskapets verksamhet har varit aktiv under hela dess verksamhetsperiod. Sällskapet har tre gånger anordnat IAHR-kongresser i Finland. År 1973 hölls en stor konferens i Åbo med temat Methodology of the Science of Religion. Ledare för konferensen var Lauri Honko och docent sedermera professor Aili Nenola. Den hade 78 deltagare från femton olika länder. Den andra konferensen hölls i Helsingfors år 1990. Temat den gången var Northern Religion and Shamanism. Ansvariga för konferensen den gången var Juha Pentikäinen och Veikko Anttonen. Den tredje kongressen hölls i Åbo år 1997 och genomfördes i samarbete med Donnerska institutet, som huvudsakligen stod för arrangemangen. Kongressen hade som tema Methodology in the Study of Religions, ett tema som anknöt till motsvarande är 1973. Huvudansvariga var Tore Ahlbäck, Tuija Hovi och Anne Puuronen.

År 2001 anslöt sig sällskapet till European Association for the Study of Religion (EASR). Dess viceordförande är docent Helena Helve, som är styrelsemedlem i det finländska sällskapet. År 2005 höll EASR konferensen i Finland med Religionsvetenskapliga sällskapet och Donnerska Institutet som värd. Temat var Exercising Power: The Role of Religions in Concord and Conflict.

År 2003 hade det alltså förlupit 40 år sedan sällskapet grundades. Sällskapets jubileumsseminarium hölls i Åbo, Linnasmäki konferenscentrum, i slutet av oktober. Temat var Theory and Method in the Study of Folk Religion. Vid det tillfället gavs också en översikt av sällskapets verksamhet de fyrtio åren samt av religionsvetenskapens ställning i Finland och i Norden.

Religionsvetenskapliga sällskapet i Finland är fortsättningsvis ett viktigt forum för studenter och lärare i religionsvetenskap och forskare vid Helsingfors universitet, Åbo Universitet (Turun Yliopisto) och Åbo Akademi samt för forskare inom angränsande vetenskapsgrenar. Sällskapets nuvarande medlemsantal är cirka 130. År 2002 trädde en förändring av sällskapets stadgar i kraft, vilket gör att också studerande inom religionsvetenskap och angränsande ämnen kan bli medlemmar. Till sällskapets verksamhet hör medlemsmöten, Religionsvetenskapens dag, olika gästföreläsningar och seminarier samt utgivandet av Temenos. Medlemmarna i sällskapet har också rätt att besöka kongresser som anordnas av IAHR och EASR.