Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Uskontotieteellinen Seura (Y-tunnus 1561054-9)
PL 59, Unioninkatu 38
00014 Helsingin yliopisto
helmi.halonen(at)helsinki.fi

Yhteyshenkilö

Suomen Uskontotieteellisen Seuran sihteeri Helmi Halonen
PL 59, Unioninkatu 38, 00014 Helsingin yliopisto
helmi.halonen(at)helsinki.fi

Rekisterin nimi

Suomen Uskontotieteellisen Seuran jäsenrekisteri ja postituslista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Suomen Uskontotieteellisen Seuran jäsenrekisteriin merkitään seuran kulloisetkin jäsenet ja postituslistaa käytetään seuran jäsenistölle lähetettävän seuran toimintaa käsittelevän tai sen toiminta-alueeseen läheisesti liittyvän tiedon välittämiseen sekä jäsenmaksujen kirjaamiseen. Käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6. artiklan 1 kohdan alakohdan a mukaisesti rekisteröidyn suostumukseen perustuva tietojen käsittely. Tietoa seuran jäsenmääristä tarvitaan jäsenmaksujen maksamisessa TSV:lle, EASR:lle ja IAHR:lle, joiden jäsenseura Suomen Uskontotieteellinen seura on.

Rekisteritietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisteriin kuuluvia ovat seuran jäsenyyttä henkilökohtaisesti anoneet ja seuran johtokunnan hyväksymät sekä jäsenmaksunsa maksaneet seuran jäsenet sekä seuran ainaisjäseniksi henkilökohtaisesti ilmoittautuneet sekä seuran kunniajäseniksi valitut henkilöt. Rekisteriin tallennetaan jäsenen nimi, asema seurassa, sähköpostiosoite, sekä tieto jäsenmaksun maksamisesta. Jäsenrekisteriä ylläpitää seuran sihteeri ja sen tietoihin on pääsy seuran sihteerillä, puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

 Tietolähteet

Jäsenet itse.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin suojaus

Paperimuotoinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Manuaalista aineistoa käsittelevät vain seuran sihteeri ja puheenjohtaja. Jäsenrekisterin sisältö on erillisellä ulkoisella kovalevyllä, jota säilytetään lukollisessa laatikossa. Tietokoneet ovat lukituissa toimistotiloissa. Aineiston käyttö on rajattua: vain seuran sihteeri käyttää aineistoa työssään. Jäsenrekisterin tietojen kanssa toimitaan suurta huolellisuutta käyttäen.

Henkilötietojen säilytysaika

Jäsenyyden aikana. Jäsenyys raukeaa, kun kaksi perättäistä jäsenmaksua on jäänyt maksamatta. Sen jälkeen henkilö poistetaan rekisteristä ja sähköpostilistalta. Jäsen voi myös itse irtisanoutua jäsenyydestään tai listalta ilmoittamalla asiasta seuran sihteerille.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki / Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Puh. 029 56 66700
tietosuoja(at)om.fi